Particuliere verkoper van huis kan beroep doen op schriftelijkheidvereiste

In het burgerlijk wetboek is bepaald dat de koop van een woonhuis schriftelijk aangegaan dient te worden indien de koper een particulier is. Mondelinge overeenstemming bindt een particuliere koper niet zolang de overeenstemming niet schriftelijk is vastgelegd.

De Hoge Raad heeft op 9 december 2011 bepaald dat ook een particuliere verkoper een beroep toekomt op dit zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Indien mondelinge overeenstemming is bereikt over de verkoop van een woonhuis aan een particuliere koper en de particuliere verkoper weigert zijn medewerking aan het opstellen of ondertekenen van een koopakte, dan mag dus ook de verkoper zich erop beroepen dat deze mondelinge overeenstemming geen gevolgen heeft.

De particuliere verkoper kan dan ook niet door een rechterlijk vonnis gedwongen worden alsnog zijn medewerking te verlenen aan het tot stand komen van een koopakte.

Voor een professionele verkoper van een woonhuis geldt dat hij zich moet houden aan het gegeven woord. Hij kan wel al gebonden zijn aan de koopovereenkomst wanneer tussen partijen overeenstemming is bereikt over alle essentialia van de koopovereenkomst maar er nog geen koopakte is opgesteld.