Zorgtoeslag in beeld bij aanpak wanbetalers zorgpremie

Wanbetalers van de zorgverzekeringspremie moeten er rekening mee houden dat zij hun zorgtoeslag niet meer zelf zullen ontvangen. In plaats daarvan zal de zorgtoeslag rechtstreeks worden overgemaakt aan het College voor Zorgverzekeringen.

Dit is een van de maatregelen die het kabinet aankondigt om het aantal wanbetalers verder terug te dringen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de kabinetsreactie op een evaluatierapport van de huidige wanbetalersregeling.

Sinds 2009 is de Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (wanbetalersregeling) van kracht. Deze regeling heeft drie doelen: het voorkomen dat mensen wanbetaler worden, te zorgen dat wanbetalers premie betalen via een verhoogde premie die wordt ingehouden op het inkomen, en ervoor te zorgen dat wanbetalers weer terugkeren naar een normaal betalingspatroon. Uit de evaluatie blijkt dat door invoering van de regeling wanbetaling is afgenomen; er wordt meer premie betaald. Aan de andere kant blijkt dat wie eenmaal in de regeling zit er niet of moeilijk uitkomt.

Het kabinet wil op drie fronten de wanbetalersregeling aanscherpen. Allereerst moet de instroom worden verminderd door meer in te zetten op preventie. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om zorgverzekeraars te stimuleren om, samen met gemeenten en schuldhulpverlening, het ontstaan van problematische schulden te voorkomen.

Verder wil het kabinet een meer sluitend systeem om premiebetaling af te dwingen. Onderdeel hiervan is het plan om de zorgtoeslag te betrekken bij het betalen van de bestuursrechtelijke premie. Ten slotte zal de uitstroom uit de regeling worden verbeterd. Dit betreft vooral het \’stuwmeer\’ van wanbetalers die al bij de invoering van de regeling een betalingsachterstand hadden van ten minste zes maandpremies. Meer maatwerk door zorgverzekeraars kan dit stuwmeer doen afnemen.

 

Bron: www.rijksoverheid.nl