Wettelijke wijziging vervaltermijn vakantiedagen

Waar vakantiedagen eerder pas na vijf jaar kwamen te vervallen zal het wettelijk verplichte minimum aantal vakantiedagen nu al na anderhalf jaar komen te vervallen.

Per 1 januari 2012 zullen behoorlijk wat wetsartikelen op de schop gaan, waaronder ook de nodige artikelen die betrekking hebben op vakantiedagen. Eerder was door het Europese Hof al bepaald dat een werknemer tijdens ziekte even veel vakantie dient op te bouwen als tijdens arbeid. In het kader van deze overweging is het gehele systeem van vakantiedagen onder de loep genomen. Een veel voorkomend probleem is dat werkgevers bij het einde van het dienstverband aan werknemers grote sommen geld dienen te betalen als vergoeding van niet-genoten vakantiedagen. Om dit aan banden te leggen zal er een wetswijziging plaatsvinden.

Waar een werknemer voorheen vijf jaar de tijd kreeg om vakantiedagen op te maken zal vanaf 1 januari 2012 een termijn worden gesteld van een half jaar na het einde van het kalenderjaar. Dit brengt mee dat de vakantiedagen van het voorgaande jaar vóór de maand juli van het lopende jaar dienen te zijn opgemaakt. Hierbij zij nog opgemerkt dat dit slechts te gelden heeft voor het verplichte minimum aantal vakantiedagen (vier werkweken per jaar), maar niet voor bovenwettelijke en dus extra vakantiedagen. De bovenwettelijke vakantiedagen, die bijvoorbeeld op basis van een CAO of door individuele afspraken kunnen worden toegekend, blijven wel vijf jaar geldig.