Wetsvoorstellen personenvennootschappen ingetrokken

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Eerste Kamer later weten de wetsvoorstellen tot vaststelling van titel 7.13 (personenvennootschappen) Burgerlijk Wetboek in te zullen trekken. Het nieuwe wetsvoorstel vindt bij nader inzien te weinig steun bij de ondernemers.

De nieuwe titel strekte tot vervanging van de huidige negende titel van Boek 7A Burgerlijk Wetboek (artikelen 7A:1655 tot en met 7A:1688), die betrekking heeft op de maatschap, en van de derde titel van het Eerste Boek van het Wetboek van Koophandel (artikelen 15 tot en met 34), waarin de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap regeling hebben gevonden.

 

Bij brief van 5 september 2011 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer laten weten het wetsvoorstel invoering alsmede het wetsvoorstel tot vaststelling  van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek te hebben heroverwogen. Zijn conclusie was dat hij de voorstellen ging intrekken.

 

VNO-NCW en MKB Nederland hebben recent aan de minister gemeld dat er weinig steun gevonden wordt bij ondernemers (de beoogde gebruikers). De ondernemers vrezen namelijk voor rompslomp en hoge kosten.

 

Al in 1972 is getracht een wetsvoorstel op te stellen voor persoonsvennootschappen. De wetenschap en rechtspraktijk hebben zich jarenlang over dit voorstel gebogen. Ondanks dat de daadwerkelijke doorvoering van een dergelijke wet in zicht bleek, resulteerde het uiteindelijk toch niet in de totstandkoming van een nieuwe wet.

 

De minister heeft niet aangegeven of hij voornemens is alternatieve wetgeving voor te bereiden. Wel zou gesteld kunnen worden dat een wet uit 1938 toe is aan een upgrading naar de moderne tijden. Men is hier namelijk al vanaf 1972 aan bezig.