Erfgename heeft recht op uitbetaling niet-genoten vakantiedagen

De kantonrechter te Leeuwarden heeft onlangs bepaald dat niet-genoten vakantiedagen van een overleden werknemer dienen te worden uitbetaald aan diens erfgenamen. De casus was als volgt.

Medio maart 2010 is de werknemer overleden. De vordering werd ingesteld door de ergename van de overledene, zijn echtgenote. Door het overlijden van de werknemer is het dienstverband geëindigd. Ten tijde van zijn overlijden stonden 266,09 vakantieuren open. Deze vakantieuren vertegenwoordigden een waarde van € 3.467,15 bruto. De echtgenote heeft herhaaldelijk aan de werkgever verzocht om de nog openstaande vakantiedagen aan haar uit te betalen, de werkgever heeft dit geweigerd. De echtgenote vorderde vervolgens bij de kantonrechter uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen bij einde dienstverband. De echtgenote heeft zich op het standpunt gesteld dat het recht op uitbetaling van openstaande vakantiedagen bij einde dienstverband ook geldt als het dienstverband eindigt door het overlijden van een werknemer.

De kantonrechter oordeelde dat uit art. 7:641 lid 1 BW volgt dat het recht op uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen bestaat ongeacht de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Uit art. 7:674 lid 1 BW volgt dat de dood van de werknemer één van de manieren is waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen. De werknemer bouwde tijdens zijn dienstverband vakantiedagen op. Het opgebouwde recht omvat enerzijds het recht om deze vrije dagen te genieten en anderzijds het recht op loonbetaling op deze vrije dagen (art. 7:639 lid 1 BW). Dit laatste recht wordt pas opeisbaar bij einde van de arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter valt de loonvordering wegens niet-genoten vakantiedagen in de nalatenschap van de werknemer waarvan de echtgenote de erfgename is. De aanspraak op niet-genoten vakantiedagen is daarmee van rechtswege op de echtgenote overgegaan, zodat zij in rechte uitbetaling van deze vakantiedagen kan vorderen. De vordering van de echtgenote werd dan ook toegewezen.

Klik hier om de volledige uitspraak na te lezen.

E.M.R. van Kemseke