Jongeren harder aangepakt

Bij brief van 25 juni 2011 heeft staatssecretaris Fred Teeven bij de Tweede Kamer een voorstel neergelegd om jongeren zwaarder te straffen.

 

De maximale jeugddetentie zou gaan van twee naar vier jaar. Daarnaast heeft Teeven zich op het standpunt gesteld dat de zogenaamde ‘pij’-maatregel, ook wel bekend als jeugd-TBS, na afloop moet kunnen worden omgezet in volwassenen TBS. Tenslotte heeft Teeven aangegeven dat bij zware gewelds- en zedenmisdrijven een taakstraf niet mag volstaan.

 

De staatssecretaris is van mening dat voor jongeren van 16 tot 23 jaar volwassenensancties beschikbaar moeten zijn, waarbij de toepassing van de betreffende sancties afhankelijk moet worden gesteld van de ontwikkeling van de jongere. Grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit komt juist bij adolescenten relatief vaak voor. Daarbij is het zo dat jongeren en jongvolwassenen met (lichte) verstandelijke beperkingen sterk oververtegenwoordigd zijn in deze groep.

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming had op haar beurt gepleit voor een apart jongvolwassenenstrafrecht dat toepasbaar zou zijn voor jongeren ouder dan 18 jaar.

 

Op basis van de huidige wetgeving heeft de rechter ook de mogelijkheid om, weliswaar bij zware delicten, het volwassenenrecht toe te passen. Omgekeerd kan onder omstandigheden jeugdstrafrecht worden toegepast als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. De nadruk dient te liggen op het voorkomen van het opnieuw in de fout gaan van de jongere. De staatssecretaris lijkt meer de nadruk te leggen op de beveiliging van de samenleving. Het is de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is, aangezien juist in het jeugdstrafrecht de nadruk dient te liggen op het voorkomen van recidive.

 

U kunt de volledige brief van de staatssecretaris hier terugvinden.

 

E.M.R. van Kemseke