Pachter verkoop melkquotum: gewijzigd inzicht Pachthof

Enkele recent uitspraken bieden aanknopingspunten voor pachters die hun melkquotum willen verkopen dit te doen zonder meteen met hun verpachter te moeten afrekenen.

 

 In het verleden was het zo dat een pachter gedurende de pacht er voor moest zorgen dat het melkquotum op het gepachte bleef rusten. De pachter mocht derhalve het melkquotum gedurende de pacht in principe niet verkopen. Volgens vaste rechtspraak van het Pachthof kan een verpachter pas bij het einde van de pachtovereenkomst aanspraak maken op het met het gepachte samenhangende melkquotum. Het Pachthof was van mening dat deze verplichting tot gevolg had dat de pachter ook tijdens de looptijd van de pachtovereenkomst het melkquotum niet kon verkopen. Indien de pachter toch verkocht dan pleegde hij wanprestatie en kon de pachtovereenkomst worden ontbonden.

 

Inmiddels heeft het Pachthof haar opvatting gewijzigd.

 

De pachter die het melkquotum verkoopt zonder toestemming van de verpachter pleegt geen wanprestatie. Dit wel onder de voorwaarde dat de pachter voldoende maatregelen treft om te warborgen dat hij bij het eind van de pacht in staat is om met het gepachte samenhangende melkquotum, of een gelijke hoeveelheid, aan de verpachter te leveren.

 

Ik verwijs hier naar een uitspraak van het Pachthof te Arnhem van 9 november 2010. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat een tijdelijke overdracht van een melkquotum, bijvoorbeeld door middel van een melkmaatschap, niet hoeft te lijden tot ontbinding van de pacht.

 

Ronny Nobus