Geen pachtbescherming bij perceel van 1 hectare of kleiner

Volgens de huidige pachtregeling bestaat er geen pachtbescherming voor pachtovereenkomsten over percelen los land van 1 hectare of kleiner. Dit is op zich niet nieuw. Ook onder de (oude) Pachtwet was een soortgelijke bepaling van kracht voor overeenkomsten van na 1995. Wel nieuw is dat als gevolg van de introductie van het pachtrecht per 1 september 2007 in het Burgerlijk Wetboek, deze bepaling van kracht is geworden op alle al bestaande pachtovereenkomsten. Dus ook op pachtovereenkomsten die al decennia lang bestaan!

 Een aantal malen is door de pachter getracht om met een beroep op ‘overgangsrecht’ te betogen dat op overeenkomsten van vóór 1995 de pachtbescherming wel van toepassing zou zijn. De rechters hebben telkens geoordeeld dat dit niet geval was. Als voorbeeld kan worden verwezen naar een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Maastricht van 12 maart 2009.

 De conclusie is dat pachters van percelen kleiner dan 1 hectare niet (meer) wettelijk worden beschermd. Deze contracten kunnen op eenvoudige wijze en op korte termijn worden beëindigd.

 Let op: er is wel sprake van een ‘optelregeling’. Pachtovereenkomsten tussen eenzelfde verpachter en pachter worden bij elkaar opgesteld. Indien er aldus meer wordt verpacht dan 1 hectare dan is er wel sprake van pachtbescherming.

 Zie in dit kader: Rechtbank Maastricht 12 maart 2009, LJN: BH5959. Klik HIER om de gehele uitspraak te lezen.

Ronny Nobus