Makelaar aansprakelijk wegens onjuiste mededeling

De makelaar die bemiddelt bij de verkoop van een onroerende zaak heeft niet alleen verplichtingen jegens de verkoper maar is ook gehouden om zorgvuldig te handelen bij de informatieverstrekking aan de koper.

Tussen de makelaar en de koper bestaat geen contractuele relatie. Immers, de verkoper is opdrachtgever van de makelaar. Desalniettemin is de makelaar gehouden om de koper te voorzien van de juiste informatie.

 

Uit de rechtspraak blijkt dat een makelaar aansprakelijk kan zijn voor de schade die een koper heeft geleden indien de makelaar de koper onjuist heeft geïnformeerd. De makelaar is dan aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad.

 

Aan het Gerechtshof te Den Haag werd de volgende casus voorgelegd.

 

De kopers van een woning vorderden schadevergoeding van een makelaar die namens de verkoper had bemiddeld bij de verkoop van een woning. De makelaar had aan de kopers medegedeeld dat bij de woning tevens een perceel grond behoorde waarop een recht van erfpacht was gevestigd. Deze mededeling bleek later niet juist.

 

Het Gerechtshof heeft onder andere overwogen (BH2220):

 

Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam makelaar wordt een hoge mate van zorgvuldigheid gevergd bij het geven van inlichtingen aan concrete gegadigden. Hij dient, alvorens inlichtingen te verstrekken, deze eerst (bijvoorbeeld door het raadplegen van de openbare registers) op hun juistheid te controleren. Vast staat dat de in het onderhavige geval in de verkoopadvertentie en brochure verstrekte informatie omtrent het erfpachtsrecht op het bij de woning behorende perceel grond, onjuist was. Dit erfpachtsrecht was bovendien – ten onrechte – vermeld in het aanvankelijke koopcontract. Als onweersproken staat vast dat deze onjuistheden aan de makelaar moeten worden toegerekend.

 

Het Gerechtshof oordeelde dat de makelaar onzorgvuldig en derhalve onrechtmatig heeft gehandeld jegens de kopers en dat de makelaar aansprakelijk is voor de schade die kopers hebben geleden.

 

R. Nobus