De versterking van de positie van het slachtoffer tijdens het strafproces

Vanaf 1 januari 2011 is de positie van het slachtoffer in het strafrecht verbeterd. Een kleine opsomming van de wijzigingen die de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer zal hebben:

 

–      Slachtoffers kunnen aanspraak maken op een voorschotregeling. Dit houdt in dat slachtoffers die een schadevergoedingsmaatregel toegewezen hebben gekregen acht maanden na onherroepelijk worden van het vonnis het toegewezen schadebedrag krijgen uitgekeerd tot maximaal € 5000,–. Indien de veroordeelde op dat moment nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting zal het CJIB het bedrag innen.

 

–      Met betrekking tot minderjarige verdachten is ook een en ander gewijzigd. Slachtoffers hebben in de wet de mogelijkheid gekregen om zich jegens de ouders van de verdachte die de leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt heeft in diens strafproces te voegen. De ouders hebben een zelfstandige beroepsmogelijkheid ten aanzien van dit deel van het vonnis van de strafrechter. Daarnaast worden de ouders of voogd van een minderjarige verdachte verplicht aanwezig te zijn bij de strafzaak.

 

–      Tevens is de informatieverstrekking en bijstand aan slachtoffers gewijzigd. Zo dient de politie alle slachtoffers die daarom verzoeken schriftelijk te berichten over het afzien van opsporing of het inzenden van het proces-verbaal aan het OM en heeft het slachtoffer recht om kennis te nemen van de processtukken. Tevens kan het slachtoffer aan de officier van justitie vragen om stukken aan het dossier toe te voegen.

 

–      Ten aanzien van het slachtoffer is tevens een belangrijke wijziging opgenomen ten aanzien van bijstand door een raadsman of tolk. In het vervolg zal de mogelijkheid tot bijstand door een raadsman wordt uitgebreid naar alle slachtoffers. Dit mogelijkheid hiertoe zal worden bepaald aan de hand van het inkomen van het slachtoffer. Tevens heeft het slachtoffer ter zitting recht op een tolk.

 

 

 

Bron: www.rijksoverheid.nl