De reflexwerking van het UWV – ontslagbesluit

Er bestaat geen wettelijk beletsel voor de Kantonrechter om van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kennis te nemen. Zelfs niet indien het UWV ter zake van dezelfde werknemer reeds eerder een ontslagvergunning heeft geweigerd. De Kantonrechter is daarbij niet gebonden aan een eerder oordeel van het UWV. In de praktijk wordt een verzoek tot ontbinding in beginsel echter wel aan dezelfde regels getoetst als de ontslagaanvraag bij het UWV. Zo zal met name het Ontslagbesluit van belang kunnen zijn.

Dit lijkt strijdig met elkaar, zeker indien het UWV de ontslagaanvraag voor dezelfde werknemer al eerder heeft afgewezen. In de praktijk is het echter een veel voorkomend verschijnsel en worden de twee mogelijkheden naast elkaar toegepast. Dit betekent dat een ontslag op bedrijfseconomische gronden zowel aan het UWV kan worden voorgelegd als aan de Kantonrechter. Beide instanties zullen daarbij aan dezelfde bepalingen toetsen. De Kantonrechter te Zwolle gaf in een uitspraak de dato 24 maart 2010 een verklaring hiervoor: “Het UWV is immers het meest toegerust op de beoordeling van dergelijke verzoeken en mag geacht worden op dat gebied over het meeste overzicht en inzicht te beschikken.