Werkgever mag werkneemster aan ontslagname houden

Een werkgever heeft een onderzoeksplicht om na te gaan of ontslag door een werknemer overeenstemt met zijn daadwerkelijke wil. Als dit het geval is, dan kan de werknemer niet terugkrabbelen.

De zaak
Een administratief medewerkster gaf in juni 2009 schriftelijk aan dat ze haar arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2009 wilde opzeggen. Haar werkgever accepteerde het ontslag. Vervolgens konden partijen geen overeenstemming bereiken over wanneer de werkneemster haar laatste werkdag zou hebben. Hierdoor meldde de werkneemster zich ziek. De werkgever accepteerde de ziekmelding niet en ging over tot loonstaking. De vrouw eiste daarop loondoorbetaling, trok haar ontslag in en stapte naar de rechter.

De rechter
Volgens de rechter bleek uit niets dat de vrouw wegens ziekte haar werkzaamheden niet kon uitvoeren. De loonstaking kwam als gevolg daarvan voor haar eigen risico. Wat het ontslag betreft, mag een werkgever niet te snel aannemen dat een werknemer zelf ontslag neemt. De reden is dat ontslag voor een werknemer vergaande gevolgen kan hebben. In deze zaak mocht de werkgever er echter van uitgaan dat de vrouw haar ontslag weloverwogen had genomen.

Ontslagbrief
Uit de ontslagbrief van de werkneemster bleek ondubbelzinnig dat deze gericht was op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ook kwam de brief overeen met dat wat de vrouw de vorige dag met haar werkgever had besproken. De rechter vond de tekst en de toon van de brief hierbij van belang. Ook ontbrak iedere medische onderbouwing voor de aanwezigheid van overspannenheid. De rechter wees de eis van de werkneemster af.

Rechtbank Zwolle, sector kanton 17 september, LJN BK1255

Bron: www.arbeidsrecht.nl