Minimumleeftijd van 18 jaar voor alle huwelijken

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil voor erkenning van buitenlandse huwelijken en huwelijken die met toepassing van buitenlands recht in Nederland worden gesloten de minimumleeftijd verhogen van 15 naar 18 jaar.

Voor degenen die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit en in Nederland trouwen, verandert er niets. Daarvoor geldt al een minimumleeftijd van 18 jaar. De maatregel heeft tot gevolg dat straks voor alle in Nederland gesloten of erkende huwelijken een minimumleeftijd van 18 jaar van toepassing is, met zeer beperkte mogelijkheden tot ontheffing. Dit blijkt uit een brief van de bewindsman die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet maakte eerder bekend de mogelijkheid te onderzoeken om door middel van een verdragswijziging de minimumleeftijd voor erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te verhogen van 15 naar 18 jaar. Daar betrekt het nu ook het huwelijk bij dat in Nederland met toepassing van buitenlands recht kan worden gesloten. De minister wil uithuwelijking en gedwongen huwelijken tegengaan en vindt het onwenselijk dat mensen in een nadelige ongelijke positie komen ten opzichte van hun partner als gevolg van huwelijksmigratie. Vooral de positie van minderjarigen is kwetsbaar en rechtvaardigt verhoging van de minimumleeftijd.

Een in het buitenland rechtsgeldig gesloten huwelijk van een minderjarige kan op grond van artikel 5 van de Wet conflictenrecht huwelijk in Nederland worden erkend. Deze wet voert het Haagse Verdrag uit dat de voltrekking en de erkenning van geldigheid van huwelijken regelt. Uit de rechtspraktijk blijkt dat huwelijken worden ingeschreven wanneer op het moment van het verzoek om inschrijving de echtgenoten de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. Dezelfde minimumleeftijd geldt voor het sluiten van een huwelijk in Nederland waarbij buitenlands recht wordt toegepast. In zo’n geval zijn beide echtgenoten niet in het bezit van de Nederlandse nationaliteit en trouwen zij volgens het recht van de Staat waarvan zij hun nationaliteit hebben. De Wet conflictenrecht huwelijk stelt ook hier de eis dat de minderjarige 15 jaar moet zijn, anders gaat het huwelijk niet door. De minister wil dat veranderen.

Steeds meer landen verhogen de minimumleeftijd met het oog op ongewenste gevolgen van huwelijksmigratie, veelal naar de leeftijd van 18 jaar. Nederland volgt deze ontwikkeling en zal ook in het kader van de werkzaamheden van de Raad van Europa op het gebied van het familierecht het onderwerp aan de orde stellen.

Het voorstel van de bewindsman maakt onderdeel uit van de nieuwe toelatings- en inburgeringsmaatregelen ten aanzien van gezinsmigratie, in het bijzonder huwelijksmigratie. Die moeten ertoe leiden dat minder mensen met ongunstige perspectieven aan huwelijksmigratie zullen beginnen.

Bron: www.justitie.nl

Persbericht | 17-11-2009