Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld geen recht op loon

Een werkgever is verplicht het loon van de werknemer door te betalen tijdens diens ziekte periode (voor de duur van maximaal twee jaar). De wet kent op deze regeling echter enkele uitzonderingen.

Een sprekend voorbeeld van een dergelijke uitzondering is het geval waarin de werknemer zijn ziekte met opzet heeft veroorzaakt. Hij kan dan zijn loonaanspraken verliezen, indien zijn opzet daadwerkelijk was gericht op het ziek worden. Een werknemer kan zijn loonaanspraak niet verliezen wanneer de oorzaak van de ziekte is gelegen in ‘opzettelijk risicovol gedrag’, zoals het beoefenen van een gevaarlijke sport. Ten gevolge van deze redelijk beperkte uitleg, werd het ‘eigen schuld’ verweer van werknemers vaak afgewezen.

De rechter te Sittard heeft onlangs een unieke uitspraak gedaan. Het ging in deze zaak om het volgende. Een vlieginstructeur nam op een testvlucht, als ballast, een leerling mee. De instructeur had hiervoor geen toestemming gevraagd aan zijn werkgever. De werkgever spreekt de instructeur hierop aan, waarop de instructeur volledig door het lint gaat en zo hard met zijn hand tegen de muur slaat dat hij zijn middenhandsbeentje breekt. Ten gevolge van deze breuk kan hij niet meer aan het werk.

De werkgever is van mening dat de arbeidsongeschiktheid van de instructeur diens eigen schuld is, en de werkgever schort de loonbetaling op. De instructeur heeft vervolgens in kort geding betaling van zijn loon gevorderd. De kantonrechter heeft in deze zaak als volgt geoordeeld.

De rechter was allereerst van mening dat de werkgever de instructeur terecht had aangesproken omdat hij in strijd met de regels een leerling had meegenomen. Vervolgens oordeelde de rechter dat de instructeur zichzelf in de situatie heeft gebracht dat hij door een fysieke oorzaak (het gebroken middenhandsbeentje) geen productieve arbeid voor de werkgever zou kunnen verrichten gedurende een periode van vier weken.

De rechter was van oordeel dat, gezien de heftige reactie van de werknemer, niet valt uit te sluiten dat de instructeur bewust roekeloos heeft gehandeld door met zijn hand tegen de muur te slaan en dat dit handelen in zijn eigen risicosfeer lag. De kantonrechter heeft dan ook geoordeeld dat de instructeur geen recht heeft op loon gedurende deze vier weken.

De eigen schuld kan dus wel degelijk aan een beroep op doorbetaling van loon tijdens ziekte in de weg staan. hiervoor dient, afgaande op het bovenstaande, wel sprake te zijn van bewust roekeloos handelen.