Vermelding datum op factuur is niet voldoende voor verzuim

Wanneer u voor de door u geleverde diensten en/of producten een factuur verstuurt zal op die factuur een betalingstermijn staan. Dit met als doel om uw debiteur tot betaling te bewegen.

Vaak wordt gedacht dat door het verstrijken van de factuurtermijn de vordering op de debiteur opeisbaar is omdat de debiteur dan in verzuim is komen te verkeren (art. 6:83 sub a BW).
Het intreden van verzuim geeft u als schuldeiser de nodige juridische mogelijkheden. Hierbij kan worden gedacht aan het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding. Daarenboven is bij een ‘handelsovereenkomst’ de debiteur na verzuim de wettelijke handelsrente verschuldigd.
Echter, wanneer u uitsluitend op uw factuur een betalingstermijn vermeldt, zonder dat deze termijn kwalificeert als een ‘voor voldoening bepaalde termijn’ –zoals de wet stelt – dan is het factuurbedrag niet opeisbaar zonder nadere ingebrekestelling.
Het is raadzaam om in bijvoorbeeld in de met de debiteur gesloten overeenkomst of in uw algemene voorwaarden een fatale termijn op te nemen.

Ronny Nobus

31 maart 2015