Betaling bij wetenschap aanstaand faillissement: bestuurder aansprakelijk

Een faillissement heeft terugwerkende kracht. Het komt er op neer dat de wet bepaalt dat een faillissement ‘terugwerkt’ tot 0.00 uur op de dag van het faillissement.

Onlangs heeft de Rechtbank Overijssel (ECLI:NL:RBOVE:2015:1011) een uitspraak gedaan in een geschil dat was ontstaan met betrekking tot het faillissement van een vennootschap ‘A’, waarvan de bestuurder de heer ‘B’.
De heer B had op 5 juni 2013 aan de bank opdracht gegeven om een bedrag van de rekening van A over te schijven naar ‘C’. Uit de uitspraak blijkt dat A op 5 juni, voorafgaande aan de banktransactie bij de rechtbank het faillissement van A had aangevraagd en dat later die dag het faillissement van A ook werd uitgesproken.

Nu het faillissement terugwerkende kracht bleek dat B op 5 juni 2013 niet bevoegd was tot het geven van de opdracht tot betaling aan de bank. Om die reden was de bank verplicht om het bedrag te betalen aan de curator. De bank liet het er niet bij zitten. De bank had C kunnen aanspreken om het bedrag aan de bank te betalen. De bank sprak echter niet C maar B, als bestuurder van A, aan. B voldeed niet aan het verzoek van de bank tot betaling van het door de bank gevorderde bedrag en de bank liet B dagvaarden. De bank stelde dat A een onrechtmatige daad jegens de bank had gepleegd en vorderde betaling van het aan C betaalde bedrag.

De rechtbank gaf de bank gelijk. De rechtbank veroordeelde B tot vergoeding van de schade van de bank.
Het besluit tot het aanvragen van een faillissement komt niet toe aan de bestuurder van de vennootschap maar aan de aandeelhouders. In de praktijk komt het natuurlijk vaak voor dat de aandeelhouder tevens bestuurder is. In ieder geval is het bij het aanvragen van ‘het eigen faillissement’ goed om te realiseren dat er risico’s zijn die aansprakelijkheid van de bestuurder in privé tot gevolg kunnen hebben. Hierbij kan worden gedacht aan het selectief betalen van schuldeisers en de situatie als hierboven geschetst.
Kan uw vennootschap niet meer aan haar verplichtingen voldoen en overweegt u om het faillissement van de vennootschap aan te vragen? Dan verstandig om advies. Wij kunnen u dit advies geven.
Ronny Nobus

28 februari 2015