Kindgebonden budget niet altijd in mindering op behoefte van de kinderen

De alleenstaande-ouderkop maakt deel uit van het kindgebonden budget. Volgens de richtlijnen opgesteld door de landelijke expertgroep alimentatienormen dient het volledig kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande-ouderkop, sinds 1 januari 2015 in mindering te komen op de behoefte van het kind. Dit leidt er soms toe dat er helemaal geen kinderalimentatie meer voldaan dient te worden omdat de volledige behoefte wordt in gevuld door dit kindgebonden budget.

Inmiddels is de rechtbank s’-Gravenhage blijkens beschikking van 12 februari 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:1456) afgeweken van deze richtlijn.

De rechtbank leidt uit de wetsgeschiedenis van de Wet hervorming kindregelingen af dat het in de bedoeling van de wetgever ligt dat de alleenstaande-ouderkop ten goede komt aan de alleenstaande primair verzorgende ouder. Door de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van het kind komt deze vooral toe aan de alimentatieplichtige ouder die geen of een lager bijdrage in de kosten van het kind zal dienen te voldoen.

Bovengenoemde afwijking zal nog verdere navolging krijgen is de verwachting. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen ter zake op de hoogte.

I. de Dobbelaere-Woets

27 februari 2015