De transitievergoeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Dat er wijzigingen in het ontslagrecht optreden, is voor velen al bekend. Maar wat betekenen die wijzigingen nu concreet, voor zowel werkgever als werknemer? Zo kennen velen inmiddels de transitievergoeding, die wordt uitbetaald wanneer een einde komt aan een vast dienstverband. Maar geldt die transitievergoeding ook wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Per 1 juli 2015 heeft iedere werknemer die minimaal twee jaar (dus voor vast of tijdelijk) in dienst is geweest, recht op recht op een transitievergoeding wanneer zijdens de werkgever een einde komt aan het dienstverband. Het doet er daarbij niet toe of de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór of na 1 juli 2015. Dit klinkt velen gek in de oren, nu men bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst die is aangegaan (ver) voor 1 juli 2015 nog helemaal geen weet kon hebben van een transitievergoeding. Toch is het zo. Minister Asscher heeft in zijn antwoorden op Kamervragen op 9 januari jl. duidelijk aangegeven dat een werkgever een transitievergoeding verschuldigd is indien een bepaalde tijd contract eindigt op of na 1 juli 2015 en deze tenminste twee jaar heeft geduurd. Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding, tellen de maanden die vóór 1 juli 2015 zijn gewerkt mee.
Er zijn uiteraard uitzonderingen. De transitievergoeding hoeft niet te worden betaald wanneer het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Evenmin is een transitievergoeding verschuldigd wanneer het een werknemer betreft die jonger is dan 18 jaar en ten hoogste gemiddeld 12 uur per week werkt. Eindigt de arbeidsovereenkomst ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, of is er sprake van faillissement of schuldsanering van de werkgever, dan hoeft ook geen transitievergoeding te worden betaald.
Over transitievergoedingen is nog veel meer te zeggen. Zo geldt bijvoorbeeld een overgangstermijn tot 2020 voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben, of kan door het aanbieden van contracten van een bepaalde duur de ketenregeling (en dus de transitievergoeding) mogelijk worden omzeild.
Laat u dus goed informeren omtrent het nieuwe ontslagrecht en de gevolgen daarvan voor u of voor uw onderneming. Heeft u vragen over het nieuwe ontslagrecht of een daaraan gerelateerd onderwerp, dan kunt u vanzelfsprekend vrijblijvend een afspraak maken.

Willemijn Spa-Brinkhuis

16 februari 2015