Een vennootschap kan niet meer betalen: tijdig melden!

Indien een vennootschap haar belastingschulden niet meer kan betalen moeten de bestuurders van de vennootschap dit aan de belastingdienst melden.

Als een bestuurder de belastingdienst niet tijdig meldt dat de vennootschap haar schulden niet kan betalen, de zogenaamde ‘melding betalingsonmacht’,  is de kans aanzienlijk dat de Belastingdienst de bestuurder in privé aansprakelijk stelt voor deze belastingschulden.

Om welke belastingen gaat het?

Bij niet  melding van betalingsonmacht kan de belastingdienst bestuurders niet voor alle belastingen aansprakelijk stellen. De bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt tot:

-BTW;

-loonbelasting;

-accijns;

-kansspelbelasting;

-milieubelastingen;

-verbruiksbelastingen.

De vennootschapsbelasting komt in het lijstje niet voor en de belastingdienst kan de bestuurder dan ook niet aansprakelijk stellen voor door de vennootschap niet betaald vpb.

Geen (tijdige) melding? Vermoeden kennelijk onbehoorlijk bestuur!

Als de bestuurder de melding betalingsomacht niet tijdig doet dan gaat de wet er vanuit dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van onbehoorlijk bestuur. In de wet is voorzien dat de bestuurder ‘tegenbewijs’ mag leveren. In de pratijk is deze mogelijkheid echter een ‘wassen neus’. Het is bijna onmogelijk om dit tegenbewijs te leveren.

Vennootschap kan belastingschuld niet betalen? Direct melden.

Als een vennootschap haar belastingschulden niet kan betalen dan moet het bestuur van de vennootschap dit direct melden aan de belastingdienst. De belastingdienst gebruikt de term ‘onverwijld’  en dit houdt in dat een vennootschap een melding moet doen binnen twee weken nadat de belastingen hadden moeten zijn betaald.

Melding betalingsonmacht schriftelijk melden.

De melding betalingsonmacht moet schriftelijk plaats vinden. Op de website van de belastingdienst staat een digitaal formulier dat is te downloaden. De bewijslast van de tijdige melding rust op de bestuurder/vennootschap. Om problemen te voorkomen is het verstandig om de melding aangetekend aan de belastingdienst te zenden. Beter nog is om de melding af te geven en de baliemedewerker de melding voor ontvangst te laten tekenen.

Ronny Nobus

November 2014