Nieuwe regels tegen woonoverlast.

Overlast van de buren komt helaas erg vaak voor. Meer dan een half miljoen Nederlanders ondervindt dusdanig veel overlast van de buren of andere omwonenden dat daardoor hun dagelijks woongenot ernstig wordt verstoord. Momenteel zijn er dan ook plannen om de gemeente meer mogelijkheden te geven om woonoverlast tegen te gaan.
Huidige situatie
Op dit moment zijn er verschillende manieren om woonoverlast tegen te gaan. Indien het om een huurder gaat die overlast bezorgt, kan naast de huurder zelf ook de verhuurder aangesproken worden. Betreft het een koopappartement, kan ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) ingeschakeld worden . De overheid kan ook een grote rol spelen. De gemeente heeft op dit moment twee mogelijkheden om de overlast aan te pakken: 
  1. De gemeente kan een bestuurlijke waarschuwing geven aan de overlastgever;
  2. De gemeente kan de overlastgever uit huis plaatsen.
Helaas zijn de voornoemde twee mogelijkheden niet toereikend genoeg. De eerste mogelijkheid is vaak te licht en heeft dus vaak geen effect. De tweede mogelijkheid is daarentegen weer te zwaar waardoor die bijna niet wordt opgelegd. Daarnaast is de tweede mogelijkheid eigenlijk ook geen oplossing aangezien het probleem hiermee verplaatst wordt.
Om voorgaande redenen wordt er thans gedacht aan een derde mogelijkheid: de bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing. 
Bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing
Bij deze derde mogelijkheid is het de bedoeling dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om een last onder bestuursdwang (een zogenoemde ‘gedragsaanwijzing’) te geven als er sprake is van overlast van een huurder of eigenaar. De last houdt een verbod of een gebod in. Zo mag de overlastgever bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal bezoekers per dag ontvangen, moet zijn hond een muilkorf om, moet hij zijn portiek schoonhouden of mag geen muziek meer draaien.
Om deze derde mogelijkheid toe te kunnen passen, dient de gemeentewet aangepast te worden. Indien de gemeentewet aangepast wordt, kan de gemeenteraad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degenen die een woning gebruikt, indien anderen ernstig worden gehinderd.
Indien het gebod over verbod niet werkt, dan kan de burgemeester op verzoek van een belanghebbende verdergaande handhavingsmaatregelen toepassen. Te denken valt dan aan een dwangsom of uitvoering van de gedragsaanwijzing op kosten van de overlastgever. Als dat dan nog niet het gewenste effect heeft, dan kan alsnog tot uithuisplaatsing worden overgegaan.
Anneline Nieuwenhuijse

september 2014