Afschaffing fiscale aftrek kinderalimentatie

Een gescheiden ouder die kinderalimentatie betaalt krijgt onder voorwaarden geld terug van de belastingdienst.
De kosten voor levensonderhoud voor kinderen tot 21 jaar kunnen als aftrekpost worden opgevoerd onder de voorwaarden dat een minimumbedrag per kwartaal wordt voldaan, het kind geen studiefinanciering krijgt en de alimentatieplichtige geen recht heeft op kinderbijslag. Indien aan deze voorwaarden is voldaan kan een forfaitair bedrag worden afgetrokken.
Met ingang van 2014 zijn de aftrekbare bedragen al ingrijpend gewijzigd en met ingang van 2015 zal de aftrekbaarheid volledig worden afgeschaft.
Omdat de ontvangende ouder over de ontvangen kinderalimentatie geen belasting betaalt heeft de wijziging voor deze ouder financieel geen consequenties.
Indien u op dit moment kinderalimentatie betaalt bestaat de kans dat u met ingang van 1 januari 2015 te veel betaalt indien bij de vaststelling van de kinderalimentatie rekening is gehouden met het te ontvangen fiscaal voordeel.
Op dit moment is niet duidelijk of dit een grond tot verlaging van de kinderalimentatie zal zijn. De praktijk zal dit moeten uitwijzen. Uiteraard is het raadzaam met de ontvangende ouder te trachten tot een oplossing te komen.
Indien een procedure gestart wordt dient er van uit gegaan te worden dat een rechtbank in een procedure geen terugwerkende kracht zal toekennen. Tijdige actie is dus gewenst. Als kanttekening heeft te gelden dat op dit moment nog niet duidelijk is of de rechtspraak deze fiscale wijziging aanmerkt als wijziging in de zin der wet om te komen tot wijziging van de kinderalimentatie.

I. de Dobbelaere-Woets

september 2014