De zieke werknemer die passend werk weigert, verliest zijn volledige recht op loonbetaling

Een werknemer die arbeidsongeschikt is door ziekte, is verplicht om passend werk te verrichten dat zijn werkgever hem opdraagt. Dat passende andere werk kan zowel bij de werkgever als bij een derde partij worden verricht. Weigert de werknemer dat passende andere werk te verrichten, dan verliest hij zijn recht op loon.
Tot voor kort was onduidelijk of de werknemer enkel zijn recht op loon verloor voor de uren dat hij kon werken, maar dat weigerde, of ook zijn recht op loon voor de uren dat hij nog arbeidsongeschikt was en niet kon werken. Concreet: verliest een werknemer met een dienstverband van 40 uur die weer 20 uur kan werken in passende andere arbeid, maar dat weigert, zijn recht op loon voor 20 uur, of voor 40 uur?
De Hoge Raad hakte onlangs de knoop door en besloot dat de zieke werknemer die passend ander werk weigert, zijn volledige recht op loondoorbetaling verliest (HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1341).
De werknemer in bovenstaand voorbeeld verliest dus zijn volledige recht op loondoorbetaling, dus het loon over de volledige 40 uur als hij weigert om gedurende 20 uur passende arbeid te verrichten. De Hoge Raad heeft de deur op nog een heel klein kiertje gezet. Enkel als een volledige looninhouding in strijd met de redelijkheid en billijkheid is, mag de werkgever niet daartoe overgaan. Van die situatie zal echter niet snel sprake zijn.
Een werknemer doet er dus goed aan om passend werk dat een werkgever hem opdraagt te verrichten. Als de werknemer de opgedragen arbeid niet passend vindt omdat dat werk bijvoorbeeld zijn krachten te boven gaat, dan kan hij een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Het botweg weigeren van passend werk kan de werknemer echter duur komen te staan.

Peter Pijpelink