Schending zorgplicht banken bij renteswaps: schadevergoeding!

Banken hebben in het (recente) verleden veelvuldig aan hun klanten, ondernemers,  geadviseerd om renteswaps af te sluiten.

Aan renteswaps kleven aanmerkelijke risico’s. Uit recente uitspraken blijkt dat klanten door de banken onvoldoende zijn ingelicht over deze risico’s.

Bovendien blijkt dat de banken in bepaalde gevallen niet hebben onderzocht of een bepaalde renteswap wel past bij de individuele klant.

Wat is een renteswap?

De renteswap wordt gebruikt om renterisico’s af te dekken. De vaak gebruikte  termen voor de renteswap zijn IRSof Interest Rate Swap.

De koper van een renteswap beschermt zich tegen renterisico’s. De koper van een renteswap kan op die manier kiezen om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar  in plaats daarvan met de renteswap het renterisico af te dekken. Met een renteswap kan worden gespeculeerd op een rentestijging of een rentedaling.

Als gevolg van de financiële crisis daalde de rente en als gevolg daarvan hebben veel renteswaps een negatieve waarde gekregen.

Zorgplicht banken

Een renteswap is een financieel complex product.

In het kader van de zorgplicht van de bank zal de bank de klant, voorafgaande (!) aan het afsluiten van de renteswap, alle risico’s inzichtelijk moeten maken en de bank moet nagaan of dit financiële product voor de individuele klant passend is.

Een bank zal voor het afsluiten van een dergelijke renteswap alle risico’s inzichtelijk moeten maken en zich er ook van vergewissen dat een dergelijk financieel product geschikt/passend is voor de klant. Dit alles in het kader van het ‘ken-uw-cliënt-beginsel’.

Uitspraken

Uit recente uitspraken en arresten blijkt dat banken door de rechtbanken en gerechtshoven worden veroordeeld tot hoge bedragen aan schadevergoeding aan klanten in zaken waarbij bank hun zorgplicht hebben geschonden.

Advies?

Heeft u een renteswap, of een ander financieel product, afgesloten en vraagt u zich af of de bank heeft voldaan aan haar zorgplicht dan kunt u op afspraak of op ons spreekuur langskomen om een en ander geheel vrijblijvend te bespreken.

Ronny Nobus

April 2014