Kinderalimentatie en werkloosheid

Is de alimentatierechter gebonden aan het oordeel van het UWV ten aanzien van de arbeidsinspanning van de werkloze alimentatieplichtige?

In dit geval was de alimentatieplichtige vader werkloos. De vader voldeed aan de door het UWV opgelegde verplichtingen. Hij was ingeschreven bij diverse uitzendbureau’s  en onderhield regelmatig contact met de uitzendbureau’s.

Op grond van de Werkloosheidswet, waaraan het UWV gebonden is, dient de uitkeringsgerechtigde  vier sollicitatieactiviteiten per vier weken te verrichten. Sollicitaties bij een uitzendbureau, mits gericht, tellen mee.

De alimentatierechter is vrij om te beoordelen of het voldoen aan de eisen die door het UWV worden gesteld en voortvloeien uit de Werkloosheidswet voldoende zijn om te komen tot wijziging van de alimentatie. De inspanningsplicht van de onderhoudsplichtige dient een ander doel dan die van de uitkeringsgerechtigde. De inspanningen van de uitkeringsgerechtigde zijn gericht op een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt. De inspanningen van de onderhoudsplichtige ouder dienen gericht te zijn op het optimaal benutten van de verdiencapaciteit (Hoge Raad 31 januari 2014 nr 13/01794 RFR 2014/44).

De conclusie is dat indien een onderhoudsplichtige ouder wenst te komen tot verlaging of nihilstelling van de kinderalimentatie het niet altijd voldoende  is dat hij/zij zich houdt aan de door het UWV opgelegde verplichtingen. De onderhoudsplichtige ouder dient alles in het werk te stellen om te komen tot het generen van inkomen op het niveau van voor de werkloosheid zodat de onderhoudsbijdrage ongewijzigd kan blijven.

Ilse de Dobbelaere – Woets

April 2014