Let op met beëindigingsovereenkomsten!

Een arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden door opzegging, ontbinding of met wederzijds goedvinden. Bij de opzegging en ontbinding zijn deskundige derden betrokken. Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst pas opzeggen nadat het UWV Werkbedrijf toestemming heeft verleend. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst.

Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden zijn enkel de werkgever en werknemer betrokken. Zij sluiten met elkaar een beëindigingsovereenkomst. Daarin leggen zij vast wanneer en onder welke voorwaarden een werknemer ontslag krijgt. Nu kijkt niet een deskundige derde mee. Het is dan nuttig dat partijen beseffen dat aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst ook risico’s kleven.

Zo is een beëindigingsovereenkomst niet het geëigende middel wanneer de werknemer bij of kort voorafgaand aan het sluiten van die overeenkomst langdurig ziek was. Dan bestaat de kans dat het UWV de zieke ex-werknemer weigert een uitkering te verstrekken.

De beëindigingsovereenkomst is ook niet het juiste middel wanneer partijen met een knallende ruzie uit elkaar gaan die na en met het sluiten van die overeenkomst nog niet opgelost is. Wanneer het UWV ontdekt dat een werkgever vindt dat hij de werknemer eigenlijk op staande voet had moeten ontslaan, in plaats van met hem een beëindigingsovereenkomst te sluiten, dan is de kans groot dat de ex-werknemer geen uitkering krijgt.

Een beëindigingsovereenkomst bevat vrijwel altijd een finaal kwijtingsbeding. Dat beding houdt in dat partijen verklaren dat zij niets meer van elkaar te vorderen te hebben. Dat is op zichzelf een handig beding, maar het levert problemen op als na het ontslag zaken aan het licht komen die eerder niet bekend waren. Zo kan een werkgever ontdekken dat de werknemer heeft gesjoemeld met urenstaten of de werknemer dat zijn ziekte veroorzaakt is door arbeidsomstandigheden.

Vaak is het zo dat partijen zonder stil te staan bij mogelijke consequenties een beëindigingsovereenkomst sluiten. Gelet op bovenstaande en andere risico’s loont het echter de moeite de overeenkomst vooraf door een jurist te laten controleren en de mogelijke risico’s te inventariseren.

Peter Pijpelink

april 2014