Schade bij overname van een onderneming

Het is alweer enige tijd geleden dat de rechtbank Noord-Nederland uitspraak deed in een geschil omtrent de verkoop van aandelen in een vennootschap die zich bezig houdt met ijzerhandel. Toch is het nuttig deze uitspraak onder uw aandacht te brengen, daar zowel een kopende als ook een verkopende partij daarmee zijn voordeel kan doen. De gehele uitspraak d.d. 16 oktober 2013 is te vinden onder kenmerk ECLI:NL:RBNNE:2013:6292.

In de betreffende koopovereenkomst ter zake de verkoop van aandelen was de volgende bepaling opgenomen:

“De aan Verkoper toe te rekenen schade tengevolge van een inbreuk op de garanties dient te worden vastgesteld op het bedrag dat nodig is om Koper of -naar keuze van Koper- de vennootschap in de positie te brengen die zou hebben bestaan indien geen sprake zou zijn geweest van die inbreuk.”

Wanneer sprake is van een overname, is het gebruikelijk dat door de verkopende partij garanties worden verstrekt aan de koper. Zou op enig moment volgens de koper sprake zijn van schending van een van die garanties, dan is de verkoper in beginsel schadeplichtig voor de schade die als gevolg van de schending wordt geleden.

Echter, in dergelijke discussies blijkt het voor de kopende partij nog niet eenvoudig om de hoogte van de schade aan te geven, die hij op de verkoper wenst te verhalen.

Zo ook in het onderhavige geval. De koper stelde zich op het standpunt dat de verkoper onder andere een balansgarantie had geschonden. De koper vond namelijk dat er ten onrechte omzet op de balans was geboekt, waardoor uiteindelijk sprake was van een onjuist – immers een te hoog – bedrijfsresultaat.

Als gevolg daarvan vordert de koper schade. Het schadebedrag baseert de koper op de waardevermindering van zijn gekochte aandelen. Na een berekening – welke hier wat ver voert om geheel uit de doeken te doen – waarbij het bedrag aan onterechte omzet wordt vermenigvuldigd met een destijds bij het vaststellen van de koopprijs gebruikte factor, komt de koper uit om een schadebedrag ad € 300.000,-.

De rechtbank gaat mee in het standpunt van de koper, waar hij zegt schade te hebben geleden, welke moet worden vergoed door de verkoper, doch wijst wel een deskundige aan om de hoogte van de schade vast te stellen.

De verkoper gaat in onderhavige uitspraak nat op de tekst van de gesloten koopovereenkomst. Immers, daarin staat opgenomen dat partijen zijn overeengekomen dat in geval van schade wegens een inbreuk op een garantie, niet alleen die schade kan worden verhaald die de vennootschap (de ijzerhandel) heeft geleden, maar ook de schade kan worden verhaald die de koper heeft geleden.

De schade die een koper lijdt of heeft geleden kan dus ook bestaan uit een waardevermindering van aandelen en kan derhalve vele malen hoger uitvallen dan verwacht.

De les die dan ook volgt uit voornoemde uitspraak: Bent u verkoper bij de overname van een onderneming, legt u dan in de koopovereenkomst vast dat uw mogelijke schadeplicht beperkt is tot de schade die de vennootschap lijdt.

Bent u echter koper bij de overname van een onderneming, legt u dan, net als in voornoemde uitspraak, vast dat u de mogelijke schade die u zelf lijdt ook mag verhalen op de verkoper.

Willemijn Spa-Brinkhuis  

februari 2014