Huur bedrijfsruimte en renovatie

Huurt of verhuurt u een bedrijfsruimte, dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de noodzaak tot renovatie van het betreffende huurobject. De vraag kan dan rijzen, onder welke condities de huur na de renovatie moet worden voortgezet. Blijven dezelfde afspraken van kracht of mag de renovatie – gelet op de forse investering die doorgaans gepaard gaat met een renovatie – aanleiding geven tot het maken van nieuwe afspraken?

De Hoge Raad heeft onlangs in haar arrest van 14 februari jl. geoordeeld dat het, in een geval waarin de noodzaak tot renovatie van de bedrijfsruimte tussen huurder en verhuurder niet ter discussie staat, van een verhuurder niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst onder dezelfde condities na renovatie wordt voortgezet. Let wel, de verhuurder moet dan wel kunnen aantonen dat er na de renovatie sprake is van een niet-kostendekkende exploitatie, wanneer dezelfde condities blijven gelden. Dus kort gezegd, wanneer er sprake is van een structurele wanverhouding tussen de exploitatiekosten en de huuropbrengsten.

Gaat de huurder er niet mee akkoord dat na de renovatie dan nieuwe condities – vaak een hogere huurprijs – gaan gelden, dan heeft de verhuurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen. Die reden die de verhuurder daarvoor dan dient aan te voeren is het ‘dringend eigen gebruik’.

Over dit vraagstuk is uiteraard nog veel meer te zeggen, ook in relatie tot de huur van woonruimte. Heeft u een huurrechtelijke vraag, dan bent voor advies hieromtrent van harte welkom voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek op ons kantoor. Dat kan zonder afspraak tijdens ons inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur of op andere dagen op afspraak.

Willemijn Spa – Brinkhuis

februari 2014