Kinderalimentatie en co-ouderschap

Vaak wordt er van uitgegaan dat in geval er sprake is van een co-ouderschap ieder van de ouders de helft van de  kosten van het kind of de kinderen draagt en dat over en weer geen kinderalimentatie verschuldigd is.

Dit uitgangspunt is niet in alle gevallen juist.

Het is niet denkbeeldig dat één van de ouders een veel hoger inkomen genereert dan de andere ouder. Dit zou betekenen dat de minst verdienende ouder onevenredig zwaar belast wordt qua kostenverdeling. Bovendien bestaat het gevaar dat het kind of de kinderen in beide gezinnen een totaal verschillend welvaartsniveau kennen wat meestal niet in het belang van het kind moet worden geacht.

Er zijn verschillende methoden om te komen tot een berekening van de kosten van het kind of de kinderen in geval van co-ouderschap alsmede de toedeling van deze kosten aan de ouders. Uiteraard speelt een vraag of en op welke wijze de kinderbijslag wordt verdeeld en of er bij één van beide ouders recht bestaat op bijvoorbeeld kindgebondenbudget. Daarbij is van belang bij welke ouders het kind of de kinderen staan ingeschreven. Maatwerk is hier op zijn plaats.

U bent voor advies hieromtrent van harte welkom voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek op ons kantoor. Dat kan zonder afspraak tijdens ons inloopspreekuur op dinsdagmiddag van 14.00 – 18.00 uur of op andere dagen op afspraak.

Ilse de Dobbelaere-Woets

oktober 2013