De vereniging van eigenaren (VvE)

De leden van een appartementsgebouw zijn verenigd in de vereniging van eigenaren, ook wel genoemd de VvE. Alle eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van de VvE en het lidmaatschap vervalt automatisch op het moment dat de eigenaar het appartement verkoopt. Lid zijn van een VvE betekent dat deel mag worden genomen aan het besluitvormingsproces. De leden bepalen daardoor hoe en wanneer de VvE bepaalde taken mag uitvoeren.

Taken van de VvE

De VvE voert op grond van de wet het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Daarbij zal de VvE in veel gevallen de navolgende taken zijn toebedeeld:

– vertegenwoordigen gezamenlijke appartementseigenaars in en buiten rechte;

– toezien op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaren uit de wet en het reglement volgen;

– instandhouding van een reservefonds ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten;

– regels te stellen betreffende het gebruik van gemeenschappelijke delen, voor zover het reglement daarover geen bepalingen bevat.

Bij het bepalen van de bevoegdheden en taken kunnen bijvoorbeeld het reglement van splitsing en het huishoudelijk reglement een rol spelen. Hierin kan bijvoorbeeld het verbod op het plaatsen van schotelantennes aan de buitenzijde van of op het gebouw zijn opgenomen. Indien een schotelantenne zonder toestemming van de VvE en/of in strijd met de voorwaarden waaronder de toestemming is verleend of in strijd met de akte van splitsing en de reglementen is geplaatst, kan de VvE actie ondernemen. De vereniging ziet, zoals blijkt uit het overzicht van de taken, toe op de naleving van de verplichtingen van de appartementseigenaars en kan tegen een appartementseigenaar en tegen degene die een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent (bijvoorbeeld een huurder) optreden.

Voor de bewoner geldt dat indien de VvE weigert toestemming te geven voor het plaatsen van een schotelantenne, de weigering van de VvE een besluit vormt dat door de betreffende appartementseigenaar binnen een maand na kennisname van het besluit aan de kantonrechter ter vernietiging kan worden voorgelegd. Deze termijn dient nauwlettend in de gaten worden gehouden, indien de appartementseigenaar het besluit niet of niet tijdig voorlegt aan de kantonrechter dan kan het besluit in beginsel niet meer worden aangetast.

 Miriam Rouw

 oktober 2013