Target gehaald, maar toch geen aanspraak op bonus

Een ICT-bedrijf hoeft een medewerker geen bonus te betalen, ook al heeft hij volgens de afgesproken bonusregeling de omzetdrempel gehaald. Ook niet als andere werknemer vanwege uitzonderlijke prestaties wel een bonus krijgen. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald.

De medewerker stapte naar de rechter toen zijn werkgever weigerde om aan hem een bonus uit te keren. De werkgever had te kennen gegeven dat zij vanwege de financiële malaise in het bedrijf geen bonus zou uitkeren aan de werknemer en deed daarbij een beroep op de arbeidsvoorwaardenregeling waarin is opgenomen dat de directie zich het recht voorbehoudt om in individuele gevallen van bonusregeling af te wijken. Deze bepaling is van belang. Aangezien het de directie het recht gaf om in individuele gevallen af te wijken; meer of minder is niet bepaald.

De kantonrechter overwoog dat de directie bij de invulling van haar afwijkingsbevoegdheid een discretionaire bevoegdheid toe komt, die wordt begrensd door de eisen van redelijkheid en billijkheid. De kantonrechter diende te beoordelen of het besluit van de directie om de bonus niet uit te keren buiten die grens is getreden. De kantonrechter beantwoorde de vraag ontkennend en overwoog:

de directie [kon] onder deze omstandigheden met haar besluit om af te wijken van de bonusregeling de grenzen van haar discretionaire bevoegdheid niet heeft overschreden. Dat [de werkgever] een aantal medewerkers wel een bonus heeft toegekend maakt dat niet anders. Gezien de slechte financiële situatie van [de werkgever] is niet onbegrijpelijk dat de directie enkele werknemers die uitzonderlijk hebben gepresteerd met een bonus te belonen ter stimulering van de inzet en behoud van deze werknemers. Dat maakt niet dat de directie er niet toe gehouden was om alle werknemers die op zich aan de voorwaarden voldoen om een bonus toe te kennen.

Bron: www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBAMS:2013:4772)

augustus 2013