Inkomensafhankelijke huurverhoging

Per 1 juli jl. gelden er voor zelfstandige woningen hogere percentages voor de maximale huurverhoging voor hogere inkomens en middeninkomens. Het kabinet wil hiermee de doorstroming van hogere inkomensgroepen stimuleren en het scheefhuren tegengaan. Verhuurders zijn niet verplicht de huur extra te verhogen. Willen ze dit wel doen, dan hebben ze een verklaring nodig dat het huishoudinkomen van de huurder(s) hoger is dan € 33.614 of € 43.000.

Bij een extra huurverhoging per 1 juli 2013 gaat het om het totaal verzamelinkomen (het huishoudinkomen) van alle bewoners die op 1 juli 2013 op het adres staan ingeschreven. Bij de inkomens van inwonende kinderen die op 1 januari jl. nog geen 23 jaar waren, telt het inkomen tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon (ongeveer € 20.000) niet mee bij het huishoudinkomen. Op die manier worden jongeren niet ontmoedigd om een bijbaantje te nemen.

De inflatie over 2012 was 2,5%. Hierdoor gelden uiteindelijk per 1 juli 2013 de volgende percentages voor de maximale huurverhoging:

Inflatie + 1,5% = 4% voor huishoudinkomens tot € 33.614;

Inflatie + 2,5% = 4,5% voor middeninkomens (0,5% extra);

Inflatie + 4,0% = 6,5% voor hogere inkomens (2,5% extra).

De huurtoeslag blijft bestaan om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. De 1,5% huurverhoging boven inflatie wordt voor het grootste deel gecompenseerd door de huurtoeslag. 

Bij geliberaliseerde huurwoningen is er geen maximumpercentage waarmee de huur jaarlijks mag stijgen. De overheid hoopt dat huurders met hogere inkomens door deze maatregel eerder verhuizen van sociale huurwoningen naar geliberaliseerde huurwoningen. Verhuurders mogen voor vrije sector huurwoningen geen inkomensindicaties van het huishouden opvragen.

Daalt uw inkomen na een of meer inkomensafhankelijke extra huurverhoging(en) tot onder de inkomensgrens (€33.614 of € 43.000)? De extra huurverhoging kan dan geheel of gedeeltelijk worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld als uw inkomen daalt doordat u met pensioen gaat. Deze huurverlaging werkt overigens niet terug tot de datum van de eerste inkomensafhankelijke extra huurverhoging.

30 juli 2013