Albert Heijn niet aansprakelijk voor val over sperziebonen

In deze procedure (met kenmerk ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3964) was een bezoeker van de Albert Heijn uitgegleden over op de vloer liggende sperziebonen tijdens een bezoek aan de winkel. De bezoeker stelde daardoor letsel te hebben opgelopen en als gevolg daarvan schade te hebben geleden. De rechtbank diende in het kader van een deelgeschil te beoordelen of AH aansprakelijk kon worden gehouden voor de gevolgen van de valpartij.

De rechtbank overwoog allereerst dat van Albert Heijn mag worden verlangd dat zij, gelet op de aard van de levensmiddelen op de afdeling Aardappelen/Groente en Fruit en de wijze van inrichting van die afdeling, bij het schoonhouden van de vloer meer zorg betracht dan op andere afdelingen. Immers, klanten pakken uit open bakken zelf hun groente en fruit, waarbij, zeker in het geval van sperziebonen, eenvoudig iets op de grond kan vallen.

Kort samengevat hanteerde de rechtbank de volgende maatstaf om de aansprakelijkheidsvraag te beantwoorden. De enkele mogelijkheid van een ongeval betekent niet dat bepaald gedrag onrechtmatig is. Voor dit laatste is nodig dat de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval – in dit geval het uitglijden – als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat Albert Heijn naar maatstaven van zorgvuldigheid maatregelen had behoren te treffen ter voorkoming van een dergelijk ongeval.

De omstandigheden van het geval bepalen daarbij welke maatregelen van AH konden worden verlangd. De rechtbank gaf daarbij aan dat de tot deze omstandigheden van het geval in ieder geval dienen te worden gerekend de mate van waarschijnlijkheid dat het winkelend publiek niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht nemen, de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van te nemen maatregelen.

Het kwam erop neer dat de rechtbank oordeelde dat AH toereikende maatregelen had genomen om het risico van een val ten gevolge van op de vloer liggend groente en/of fruit(afval) zoveel mogelijk te beperken. Ah had immers een speciaal protocol opgesteld dat was nageleefd. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat het personeel heeft gehandeld volgens de instructies. Het enkele feit dat er desondanks toch een paar sperziebonen op de grond lagen betekent volgens de rechtbank niet zonder meer dat AH onzorgvuldig (en daarmee onrechtmatig) heeft gehandeld.

30 juli 2013