Eigen aanvraag faillissement kan worden geweigerd wegens misbruik van bevoegdheid

Op grond van de wet kan men op eigen aangifte door de rechter in staat van faillissement worden gesteld. Men kan in staat van faillissement worden gesteld als men in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden zijn schulden te betalen. Indien aan deze voorwaarde is voldaan, kan faillissement echter toch worden geweigerd.

Aangifte voor eigen faillissement komt door natuurlijke personen (dus niet rechtspersonen zoals een BV of NV)  geregeld voor om toegang te krijgen tot WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Is eenmaal het traject van de WSNP doorlopen dan begint men immers weer met een schone lei.

Onlangs heeft de Hoge Raad (HR 28 juni 2013) bepaald dat het uitsluitend aanvragen van een eigen faillissement om in een schuldsaneringsregeling te komen misbruik van bevoegdheid oplevert. Natuurlijke personen kunnen immers ook buiten faillissement toegang tot de WSNP krijgen. Op die manier wordt dan volgens de Hoge Raad met een ander doel gebruik gemaakt van de bevoegdheid tot aanvraag van eigen faillissement dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.

Daarbij speelt onder meer mee dat het gevolg van een faillissement is dat er een curator wordt aangesteld om het faillissement af te wikkelen. De curator wordt betaald uit de in de boedel aan te treffen baten (vermogensbestanddelen in de boedel van failliet). Als er geen bekende baten zijn, dan kan de curator niet worden betaald en wordt deze onevenredig benadeeld.

22 juli 2013