Aansprakelijkheid makelaar jegens koper na verstrekking onjuiste (oppervlakte) gegevens

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 mei 2013 een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een makelaar jegens derden, in vervolg op een uitspraak van 17 februari 2012 van de Hoge Raad.

In deze kwestie ging het om verkoop van een bedrijfspand, waarbij de betreffende makelaar als makelaar verkoper betrokken was. Na levering aan de koper bleek dat de oppervlakte van het verkochte beduidend kleiner was dan in de brochure van de makelaar en op het verkoopbord was vermeld.

De koper sprak vervolgens zowel de verkoper als diens makelaar aan, omdat hem een pand met een veel kleinere oppervlakte was geleverd dan hem was voorgespiegeld.

De makelaar heeft betwist dat zij onvoldoende onderzoek naar het te verkopen object zou hebben gedaan en meer in het bijzonder naar de oppervlakte. De makelaar heeft desgevraagd diverse gegevens van de opdrachtgever verkregen en verzocht het pand zelf te taxeren. Die opdracht kreeg zij echter niet. Het hof overweegt, al deze omstandigheden beschouwende, dat er onvoldoende aanleiding was voor de makelaar om te twijfelen aan de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over de oppervlakte. In dit geval rustte er volgens het hof dan ook geen plicht op de makelaar om de oppervlakte zelf te meten/controleren.  

De makelaar had voorts op iedere pagina van de verkoopbrochure een exoneratie en/of slot-exoneratie opgenomen, om aansprakelijkheid uit te sluiten. De koper mocht volgens de makelaar  niet zonder meer vertrouwen op de mededelingen van de makelaar ter zake de oppervlakte van het bedrijfspand.

Het hof overweegt dat de makelaar weliswaar op tamelijk stellige wijze onjuiste beweringen over de oppervlakte van het verkochte bedrijfspand heeft gedaan (in de brochure resp. op het verkoopbord van de makelaar was vermeld dat de oppervlakte van het gebouwde gedeelte van het verkochte object ca. 11.940 m² resp. 12.000 m² betrof, waar dat 10.185 m ² bleek te zijn), maar dat daar tegenover staat dat in de slot-exoneratie in de verkoopbrochure duidelijk wordt vermeld dat de brochure is samengesteld aan de hand van de door de opdrachtgever aan de makelaar ter hand gestelde gegevens en tekeningen en dat de makelaar – daarom – geen garanties kan verstrekken, noch aansprakelijkheid aanvaarden. Het hof overweegt dat de koper om die reden niet zonder meer mocht vertrouwen op de juistheid van de oppervlaktegegevens. Met andere woorden: de makelaar kan zich beroepen op de exoneratie in het kader van het verweer jegens de gestelde beroepsfout, in die zin dat daarmee duidelijk wordt gemaakt dat de makelaar niet voor de juistheid van die gegevens instaat en een koper/gegadigde daarop niet zonder meer kan afgaan.

25 juni 2013