Verschoonbare termijnoverschrijding bij niet-tijdig bezwaar maken

Recente rechtspraak: bij besluit van 22 augustus 2012 heeft gemeente X een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een in- en uitrit. Toen een belanghebbende tegen deze omgevingsvergunning bezwaar had ingediend, werd dit bezwaarschrift niet- ontvankelijk verklaard door de gemeente X. Reden hierover was dat de termijn voor het maken van bezwaar overschreden zou zijn, aldus de gemeente X. De belanghebbende is met succes in beroep gegaan.

Ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft het bevoegd gezag onverwijld kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Het bevoegd gezag beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking doet het mededeling van die beschikking op de wijze waarop het bevoegd gezag kennis heeft gegeven van de aanvraag.

In de uitspraak van Rechtbank Rotterdam 13 juni 2013, LJN CA3897 is het besluit dat de gemeente X heeft genomen op de aanvraag van de omgevingsvergunning niet onverwijld gepubliceerd na verlening, maar drie weken later. Dit is, aldus Rechtbank Rotterdam, dusdanig lang dat de bezwaartermijn op onredelijke wijze is ingekort. Bij het verifiëren van de juistheid van de uiterste indieningdatum bij de gemeente X ontving de belanghebbende na 10 dagen een onduidelijk antwoord, waarin de datum dan weer bevestigd en vervolgens weer ontkend werd. Ook via de website van de gemeente werd geen juiste informatie verstrekt over het feit dat de beslissing over de vergunning reeds was genomen.

De rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat deze gang van zaken onzorgvuldig is jegens de belanghebbende. Onder deze omstandigheden dient niet aan de belanghebbende te worden tegengeworpen dat niet tijdig bezwaar is ingediend. De gemeente heeft het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. De gemeente is verantwoordelijk voor het niet en vervolgens onjuist inlichten over de bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De termijnoverschrijding is verschoonbaar.

Vragen omtrent het bovenstaande? Neem dan contact met ons op.

20 juni 2013