Tips voor schuldeisers bij dreigende faillissementen en/of oplopende schulden

In de huidige crisis economische crisis is het aantal faillissementen behoorlijk toegenomen. Dat is vervelend voor de failliet, maar zeker ook voor de schuldeisers daarvan. Die zien vaak niets meer terug van hun vorderingen op de failliet. Hieronder volgen een aantal tips voor schuldeisers om hun schade te beperken.

1. Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier van goederen is in het geval van een faillissement dubbel het haasje. Hij kan waarschijnlijk naar zijn geld fluiten en is ook zijn goederen kwijt. Een leverancier kan zich daartegen proberen in te dekken middels een eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de goederen wordt voorbehouden zolang de koopprijs nog niet is voldaan. Een eigendomsvoorbehoud moet wel tussen partijen worden afgesproken. Vaak vindt dat plaats in de algemene voorwaarden. Voor de leverancier rijst er een probleem indien de algemene voorwaarden niet op een juiste manier van toepassing zijn verklaard en/of niet op een juiste manier ter hand zijn gesteld. In die gevallen kan de koper / curator de algemene voorwaarden (en dus ook het eigendomsvoorbehoud) ter discussie stellen waardoor de leverancier daar mogelijk geen beroep op kan doen.

2. Recht van reclame
Door  middel van het recht van reclame kan een koper een roerende zaak terugeisen indien de koopprijs niet is voldaan. Een auto of fiets kan dus bijvoorbeeld worden teruggevorderd. Opname daarvan in een koopovereenkomst of algemene voorwaarden is niet vereist. Het is namelijk in tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud een wettelijk recht. Wel dient het recht binnen een bepaalde termijn schriftelijk te worden ingeroepen. De bevoegdheid gaat namelijk verloren nadat zes weken zijn verstreken vanaf het moment dat de koopprijs opeisbaar is geworden. Hetzelfde geldt wanneer de koper het goed zestig dagen heeft opgeslagen.  Tevens moet aan de vereisten voor ontbinding zijn voldaan. Ook in faillissement kan een goed op grond van het recht van reclame worden teruggevorderd.

3. Retentierecht
Het retentierecht komt schuldeisers van pas die goederen van hun schuldenaar onder zich hebben. Een schuldeiser mag immers een goed onder zich houden zolang een vordering door de schuldenaar niet is voldaan. Het retentierecht kan ook in faillissement worden ingeroepen. Het goed kan echter wel door de curator worden opgeëist. Daarnaast kan de curator de vordering voldoen waarna het goed aan de curator moet worden afgegeven. Een schuldeiser kan een termijn aan de curator stellen waarbinnen hij zijn keuze kenbaar moet maken. Wordt daar vervolgens niet door de curator op gereageerd of lukt hem niet om binnen de gestelde termijn het goed te verkopen geldt het volgende. De schuldeiser is dan gerechtigd om het goed zelf te verkopen om vervolgens uit de opbrengst zijn vordering te voldoen. Een eventueel restant komt de curator toe. Mocht de curator het goed opeisen en verkopen, dan heeft de schuldeiser voorrang op de opbrengst boven de andere schuldeisers. Wel dient eerst omslag van de boedelkosten over de opbrengst plaats te vinden. De schuldeiser zal dus de afwikkeling van het faillissement moeten afwachten.  

Er wordt dus een zekere proactieve houding van een schuldeiser verwacht.
Vragen omtrent het voorgaande? Neem dan contact met ons op.

30 mei 2013