Werkgeversaansprakelijkheid voor niet-werknemers

Op 16 april 2013 heeft het Hof in ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de werkgeversaansprakelijk voor personen die buiten dienstbetrekking voor een opdrachtgever werkzaamheden verrichten. Het arrest is een vervolg op het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (LJN: BV0616).

Het betrof in deze procedure een ZZP-er die zwaar beenletsel opliep bij reparatiewerkzaamheden aan een machine. De ZZP-er kon geen beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat hij een dergelijke verzekering niet had afgesloten. De ZZP-er sprak zijn opdrachtgever aan ter vergoeding van zijn schade.

In beginsel draagt de werkgever de zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Dit volgt uit art. 7:658 lid 1 BW. Het Hof beantwoorde de vraag of de bescherming die uitgaat van deze wettelijke bepaling zich ook uitstrekt tot personen die de werkgever in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten, maar met wie de werkgever geen arbeidsovereenkomst heeft. Het antwoord hierop luidde bevestigend.

Het Hof beoordeelde eerst of de ZZP’er binnen het beschermingsbereik valt van deze bepaling. Hierdoor diende vast komen te staan dat de werkzaamheden hadden plaatsgevonden in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de opdrachtgever. Het Hof oordeelde dat hiervan sprake was aangezien de werkzaamheden feitelijk tot de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoorden.

Daarnaast beoordeelde het Hof of de ZZP’er voor zijn veiligheid mede afhankelijk was van de opdrachtgever. Ook hiervan was, gezien de omstandigheden van het geval, volgens het Hof sprake.

Het Hof concludeerde uiteindelijk dat de opdrachtgever aansprakelijk was voor de door de ZZP’er geleden schade, tenzij de opdrachtgever zou aantonen dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht of indien de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekloosheid van de ZZP’er. De opdrachtgever slaagde hierin niet.

De volledige uitspraak treft u hier aan. http://www.stichtingpiv.nl/zoekdetail/?article=763718

26 april 2013