Beslechting van geschillen tussen aandeelhouders

In de praktijk kunnen tal van geschillen ontstaan tussen aandeelhouders van een NV of een BV. Als partijen binnen de vennootschap een blijvend geschil hebben dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de onderneming en aandeelhouders zelf. In de wet zijn een aantal bepalingen opgenomen over de wijze waarop geschillen tussen aandeelhouders kunnen worden beslecht. Op een aantal mogelijkheden wordt hierna nader ingegaan.

De Ondernemingskamer
Veel van de procedures met betrekking tot geschillen tussen aandeelhouders worden voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam gebracht. Aandeelhouders die het niet eens zijn met het beleid van de onderneming kunnen zich richten tot de Ondernemingskamer met het verzoek directe maatregelen, onmiddellijke voorzieningen, te treffen. De Ondernemingskamer kan bestuurders schorsen, kan bestuursbesluiten schorsen en kan het stemrecht van een aandeelhouder schorsen.
De Ondernemingskamer kan, indien er sprake is van wanbeleid, ook definitieve maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld ontbinding van de vennootschap.

Uitkoopprocedure
Soms is het onwerkbaar voor een aandeelhouder te maken te hebben met andere aandeelhouders. Bijvoorbeeld kan het zo zijn dat aandeelhouders door een geschil niet langer kunnen samen werken. Door middel van de zogeheten uitkoopprocedure is het mogelijk de aandelen in één hand te brengen.
De meerderheidsaandeelhouder die ten minste 95% van de aandelen houdt kan de andere aandeelhouders uit de vennootschap werken. De aandeelhouders die afstand (moeten) doen van hun aandelen krijgen door de rechter te bepalen prijs voor hun aandelen.

Geschillenregeling
Deze procedure wordt niet gevoerd voor de Ondernemingskamer maar voor de reguliere rechtbank(en). Een of meer aandeelhouders kunnen vorderen dat een andere aandeelhouder zijn aandelen aan hen overdraagt.
Voorwaarde is wel dat de eisende aandeelhouders samen ten minste een derde van de aandelen van de vennootschap houden. Dit soort procedures komt weinig voor omdat een dergelijke procedure, eventueel verlengd door hoger beroep en cassatie, vele jaren kan duren.

Advies
Bij geschillen binnen een vennootschap waarvan u aandeelhouder bent kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen.

28 maart 2013