Aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking

Op 1 april 2013 zal de nieuwe aanbestedingswet in werking treden. Daarnaast zullen ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit en de Algemene Richtlijn Werken (ARW 2012) zullen in werking treden. Zo ontstaat een duidelijk en uniform kader voor aanbesteden: alle regels in een wet met een daarbij behorend pakket aan aanvullende regelingen en beleid. Zowel voor de aanbestedende diensten, als voor ondernemers brengt dit per 1 april 2013 de nodige veranderingen mee.

Het doel van de nieuwe wet is het creëren van een duidelijk en uniform kader voor aanbestedingen. Dit moet leiden tot:

1)   meer concurrentie, doordat meer ondernemers kunnen meedingen naar een 
      overheidsopdracht;
2)   minder administratieve lasten;
3)   meer lijn in aanbestedingsprocedures;
4)   betere naleving van de regels;
5)   betere besteding van belastinggeld;
6)   een eenvoudiger afhandeling van klachten.

Met de inwerkingtreding van de aanbestedingswet en het besluit komen de huidige aanbestedingsregels  (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, Besluit aanbestedingsregels speciale sectoren en de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden) te vervallen. Deze regels zijn in de Aanbestedingswet geïntegreerd.

In tegenstelling tot de vorige regelgeving kent de Aanbestedingswet ook regels voor opdrachten die onder de Europese drempelwaarden vallen. De op handen zijnde wijzigingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn niet in de Aanbestedingswet opgenomen. Dit gebeurt nog op een later tijdstip.