De ervaren werknemer en de zorgplicht van de werkgever

Zoals genoemd in het nieuwsbriefbericht ‘Ongevallen op de werkvloer’ zal de werkgever in de (rechts)praktijk in veel gevallen aansprakelijk zijn indien de zorgplicht is geschonden. Wat betekent dit nu precies?

De zorgplicht heeft betrekking op de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt.

De Hoge Raad heeft zich op 7 december 2012 (LJN:BX7590) uitgelaten over de maatregelen die van een werkgever kunnen worden verwacht ten opzichte van een ervaren werknemer. Het ging in dit arrest om een ervaren ‘asbestos safety worker’ (die hiervoor werkzaam was als voorman). De werknemer moest zes meter lange aliminiumgolfplaten op een winderige dag bevestigen op een dak op zes meter hoogte. Het komt erop neer dat de werknemer na zo’n rukwind van het dak was gevallen. De leidinggevenden hadden de werknemer opgedragen om veiligheidsgordel(s) te gebruiken, maar hij wilde deze niet dragen.

De Hoge Raad vond –kort gezegd- dat de zorgplicht van de werkgever niet enkel inhoudt dat deze ervoor moet zorgen dat voldoende veiligheidsmateriaal op de werkplek beschikbaar is, maar ook dat hij erop toeziet dat zijn werknemers dat materiaal op de juiste wijze gebruiken als de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt daarom vragen. Dit is niet anders bij een ervaren werknemer.

De werkgever moest er dus op toezien dat die gordels daadwerkelijk en op de juiste wijze werden gebruikt door de ervaren werknemer. De conclusie die op basis van dit arrest van de Hoge Raad kan worden getrokken, is dat de zorgplicht ten opzichte van een ervaren werknemer in beginsel niet anders is dan die ten opzichte van de minder ervaren werknemers. Dat een werknemer ervaren is, betekent natuurlijk ook niet dat deze altijd de voorzichtigheid in acht te nemen.