Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht: Afschaffing minimumkapitaal

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe wettelijke regeling omtrent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in werking getreden. Gevolg hiervan is dat er minder eisen zullen worden gesteld aan de oprichting van een BV. Een van de maatregelen is dat het minimumkapitaal wordt afgeschaft.

Het minimumkapitaal van 18.000 euro wordt op grond van de nieuwe regeling afgeschaft. Ten minste één aandeel met stemrecht moet door een ander dan de BV worden gehouden en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. Het voorgaande kan in de praktijk tot gevolg hebben dat er in het begin geen (of weinig) startkapitaal meer nodig is om een BV op te richten. Bijvoorbeeld indien het een BV betreft met slechts één geplaatst aandeel van EUR 0,01. Dit maakt de drempel voor beginnende ondernemers lager en komt tegemoet aan de wens van de wetgever om het BV-recht te versoepelen.

In verband met het vervallen van het verplichte minimumkapitaal komt ook de wettelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor namens de BV verrichte rechtshandelingen in het tijdvak voordat ten minste het wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal van EUR 18.000,- is gestort, te vervallen.

Indien u de nieuwe regeling wenst te raadplegen, klikt u hier.