Gemeentegrond: verkrijgen van eigendom door bevrijdende verjaring.

Het komt vaak voor dat burgers gemeentegrond in bezit nemen. Meestal wordt een stuk(je) openbaar groen bij de eigen tuin gevoegd. Het is mogelijk dat de burger dan door middel van bevrijdende verjaring eigenaar wordt van het stukje grond. Eigendomsverkrijging middels verkrijgende verjaring is ook mogelijk maar ligt veel minder voor de hand. Aan deze wijze van eigendomsverkrijging wordt aan het eind van deze bijdrage kort aandacht geschonken.

Eigendom na 20 jaar bezit

Bij bevrijdende verjaring ontstaat een situatie waarin de eigenaar, in deze situatie de gemeente, haar grond niet meer kan opeisen. In een dergelijke situatie kan een burger na een gebruik van 20 jaar eigenaar worden van een stuk gemeentegrond. Voor deze vorm van verjaring

maakt het niet uit of iemand wel of niet weet dat het gaat om een stuk grond dat in eigendom aan de gemeente toebehoort.

Wat te doen om een kans te hebben op eigendomsverkrijging dmv bevrijdende verjaring?

De burger die stelt door bevrijdende verjaring eigenaar te zijn geworden moet aantonen dat hij bezitter is. Onder bezit verstaat de wet het houden van de grond voor zichzelf. Zo kan bijvoorbeeld nooit na 20 jaar pacht/huur eigendom door bevrijdende verjaring ontstaan.

De vraag stelt zich nu wat onder ‘bezit’ moet worden verstaan. Volgens de wet moet dit worden beoordeeld naar de ‘verkeersopvatting’. Dit is een juridische term die niets met het verkeer te maken heeft. Het gaat er om wat in het maatschappelijk verkeer als bezit wordt ervaren.

Uit de jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat het vervangen van een boom of iets bijplanten niet voldoende is om bezit aan te kunnen nemen.

Het gaat er om dat de bezitter ondubbelzinnig heeft gehandeld als ware hij eigenaar. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een stuk grond bij de tuin wordt getrokken en dat deze tuin, met bijgetrokken stuk grond, wordt afgeschermd met een schutting of een omheining. Dit op een wijze dat het voor een ieder volstrekt duidelijk is dat de eigen grond en de gemeentegrond een geheel vormen.

Verkrijgende verjaring

 

Ook middels verkrijgende verjaring kan een burger eigenaar worden van een stuk gemeentegrond. De verjaringstermijn voor deze vorm van verjaring is korter dan die bij bevrijdende verjaring, namelijk 10 jaar in plaats van 20 jaar. Voorwaarde voor eigendomsverkrijging middels verkrijgende verjaring is wel dat de verkrijger te goeder trouw moet zijn. Het aantonen dat de burger te goeder trouw was bij aanvang van de verjaringstermijn is nog niet zo eenvoudig. Zeker niet indien uit de openbare registers (kadaster) blijkt dat de burger had kunnen weten dat hij geen aanspraak kon maken op het perceel grond.

Informatie

Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u langskomen op ons gratis spreekuur op iedere dinsdagmiddag van de week. U kunt natuurlijk ook een vrijblijvende afspraak maken. Indien u voor een dergelijke zaak bij ons komt is het handig om een schets of een kaart van de situatie ter plaatse mee te nemen.