Kinderalimentatie is geen kijk- en luistergeld

Blijkens een uitspraak van de rechtbank Dordrecht van 20 juni 2012 (LJN BX0572) hebben partijen in hun ouderschapsplan opgenomen dat índien de man nalatig is in het betalen van de kinderalimentatie de afgesproken omgangsregeling komt te vervallen.

 

Kinderalimentatie en omgang zijn twee niet aan elkaar te koppelen zaken. Kinderalimentatie is gebaseerd op de plicht van de ouders om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien. Omgang ziet op het recht van het kind om beide ouders te kennen. Het is in strijd met de goede zeden en openbare orde om kinderalimentatie te koppelen aan het omgangsrecht.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het ouderschapsplan voor wat betreft de bovengenoemde afspraak nietig is. Kinderalimentatie is geen ‘kijkgeld’ aldus de rechtbank.