Meer dan drie contracten binnen concernverband: onbepaalde tijd?

Indien een werknemer meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad of als een reeks arbeidsovereenkomsten de duur van 36 maanden heeft overschreden, is er in principe sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel de zogenoemde ‘ketenregeling’ genoemd.

De ketenregeling geldt ook wanneer een werknemer van verschillende werkgevers arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad en wanneer de werkgevers als elkaars opvolger kunnen worden aangemerkt. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer eerst als uitzendkracht in een bedrijf heeft gewerkt en vervolgens bij het bedrijf in dienst treed. Dan zal de uitzendovereenkomst meetellen in de keten.

Gerechtshof Leeuwarden, 26 juni 2012 (LJN: BW9837)

Het gerechtshof Leeuwarden heeft recentelijk een uitspraak gedaan over het opvolgend werkgeverschap in concernverband. Het ging in deze kwestie om een holdingmaatschappij genaamd Noppert. Noppert houdt de aandelen in BM Noppert en in Tiltup Systeem Noppert B.V. Dochtermaatschappij BM Noppert is op haar beurt weer vennoot in het bedrijf Bouwcombinatie Noppert.

De werknemer in kwestie heeft eerst vanaf oktober 2006 via een uitzendbureau werkzaamheden verricht bij BM Noppert en bij Tiltip. Vervolgens is de werknemer in januari 2008 via een ander uitzendbureau gaan werken voor Bouwcombinatie Noppert en BM Noppert. In januari 2009 is de werknemer bij Noppert in dienst getreden als timmerman voor de duur van 12 maanden. Aan het eind van het jaarcontract heeft Noppert de werknemer medegedeeld dat zij het contract niet zullen verlengen. De werknemer was het daar niet mee eens. De werknemer stelde dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat er sprake was van opvolgend werkgeverschap en hij op grond van de CAO voor de bouwnijverheid een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd had. Noppert betwistte dit en stelde dat Tiltup een productiebedrijf is, terwijl BM Noppert een bouwbedrijf is. Daarnaast stelde Noppert dat er sprake is geweest van verschillende functies, namelijk opbouwer en timmerman.

Het Hof heeft de werknemer in het gelijk gesteld. De rechter was van mening dat de arbeidsovereenkomst van Noppert wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer eist als in de vorige overeenkomsten met het uitzendbureau. Daarnaast was de rechter van mening dat er tussen Noppert en de vorige werkgevers zodanige banden bestaan dat het inzicht dat zij hebben verkregen in de hoedanigheden en geschiktheid van de werknemer in redelijkheid ook moet worden toegekend aan Noppert. Het Hof heeft dan ook geconcludeerd dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap en de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft.

Werkgevers dienen dus opgelet te zijn indien zij werknemers werkzaamheden laten verrichten voor verschillende ondernemingen binnen hetzelfde concern. Zeker als er sprake is van dezelfde werkzaamheden met dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Er zal dan namelijk gauw sprake zijn van opvolgend werkgeverschap en er kan dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.