Ziek tijdens de vakantie

In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat indien een werknemer ziek wordt voorafgaand aan een collectieve bedrijfsvakantie, hij recht behoudt op vakantie en zijn vakantiedagen niet verbruikt als ziektedagen.

Een Spaans warenhuis wilde bij CAO afspreken (kortweg) dat enkel bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap, bevalling of borstvoeding die zich aandient tijdens de collectieve vakantie, het recht op vakantie bleef bestaan. Deze regeling was ontleend aan Spaanse wetgeving. De vakbonden waren van mening dat in de CAO ook moest worden bepaald dat wanneer een werknemer ziek wordt niet vóór maar tijdens de vakantieperiode, hij zijn vakantiedagen niet verbruikt en dat dit ook geldt voor arbeidsongeschiktheid anders dan vanwege zwangerschap, bevalling of borstvoeding. De vakbonden wenden zich tot de Spaanse rechter die vragen stelde aan het Europese Hof.

Het Europese Hof stelde de vakbonden in het gelijk. Het maakt voor het behoud van het recht op vakantiedagen niet uit of de ziekte zich aandient vóór of tijdens de vakantie. In beide gevallen verbruikt de werknemer niet zijn vakantiedagen. Het Hof heeft ook uitdrukkelijk bepaald dat de werknemer recht heeft om op een later tijdstip, buiten de vastgestelde collectieve vakantieperiode alsnog verlof op te nemen met behoud van loon en wel voor de periode dat hij ziek is geweest tijdens de collectief vastgestelde vakantieperiode. 

De gevolgen van deze uitspraak voor de Nederlandse situatie zijn nog niet duidelijk. De wet bepaalt voor bovenwettelijke vakantiedagen dat dagen waarop en werknemer ziek is tijdens zijn vakantie niet gelden als vakantiedagen. De wet  bepaalt verder dat de werkgever de vakantie van de werknemer vaststelt volgens de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen (bijvoorbeeld een piek in de bedrijvigheid) zich daartegen verzetten. De wet bepaalt tenslotte nog dat als die gewichtige redenen zich voordoen, de vakantie op een zodanige wijze wordt vastgesteld dat de werknemer in ieder geval gedurende twee opeenvolgende weken of tweemaal een week geen arbeid behoeft te verrichten.

Wat nu als een werknemer drie weken ziek is geweest tijdens een eerder vastgestelde vakantie? Mag hij dan op een later tijdstip gedurende drie aaneengesloten weken vakantie opnemen, zelfs als de werkgever stelt dat dat vanwege een piek in de bedrijvigheid niet kan? Het antwoord op die vraag staat niet vast. Het arrest van het Europese Hof geeft de werknemer echter wel een handvat om te bepleiten dat dat wel moet kunnen en dat hij dus tegen de zin van zijn werkgever op een later moment drie weken vakantie zal kunnen opnemen.