Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is de ‘wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen’ in werking getreden.

Vanaf 1 januari 2012 geldt dat de huwelijksgoederengemeenschap als ontbonden wordt beschouwd op de dag dat het echtscheidingsverzoekschrift is ingediend bij de rechtbank. Met de vervroeging van het tijdstip van ontbinding worden echtgenoten beschermd tegen benadelende handelingen tijdens de echtscheidingsprocedure. Na de indiening van het verzoekschrift kunnen geen gemeenschapsschulden meer ontstaan. Bovendien hebben echtgenoten vanaf dat moment in beginsel samen het beheer over de goederen die tot de ontbonden gemeenschap behoren. Dit betekent bijvoorbeeld dat een echtgenoot niet bevoegd is bij verkoop tot de ontbonden gemeenschap behorende zaken deze  zonder medewerking van de ander te leveren.