ANW en scheiding: Laat altijd partneralimentatie vastleggen!

Na het overlijden van de partner waarmee u samenwoonde of gehuwd was bestaat in principe recht op een nabestaandenuitkering op basis van de Algemene Nabestaanden Wet, hierna te noemen ‘ANW’.

Dit recht bestaat in principe ook indien de nabestaande gescheiden was van de overledene.

 

Ter zake heeft de Sociale Verzekeringsbank, hierna te noemen ‘SVB’ beleid ontwikkeld: Waren de overledene en de nabestaande gescheiden, dan wordt alleen een uitkering verstrekt indien de nabestaande recht had op alimentatie onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden.

 

Dit recht moet worden aangetoond door een rechterlijk vonnis óf een akte hetzij ondertekend door een notaris of een advocaat.

 

Indien de partner geen draagkracht heeft, wordt er vaak vanaf gezien om partneralimentatie te laten vastleggen. Gelet op het beleid van de SVB betekent dit dat er hoe dan ook geen nabestaandenuitkering zal worden uitgekeerd.

 

Laat, teneinde dat laatste te ondervangen,  in dat geval opnemen dat er wel behoefte bestaat aan partneralimentatie doch dat de draagkracht van de alimentatieplichtige onvoldoende is. Dan kan de SVB u niet tegenwerpen dat er geen recht op alimentatie bestond.