Werkgeversaansprakelijkheid voor ‘ingeleende’ krachten (ZZP’ers)

In artikel 7:658 lid 4 BW is bepaald dat degene die gebruik maakt van ingeleend personeel een zorgplicht heeft voor dat ingeleende personeel. Indien ingeleend personeel schade lijdt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, bijvoorbeeld door een arbeidsongeval, dan kan de inlener aansprakelijk zijn voor deze schade.

Recentelijk (op 23 maart 2012: LJN: BV0616) heeft Hoge Raad een uitspraak gedaan in een zaak waarin een ingeleende kracht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een arbeidsongeval heeft gehad. Het betrof echter geen werknemer maar een zelfstandige zonder personeel, inde wandelgangen ZZP-er genoemd.

 

De casus komt, kort samengevat, neer op het volgende.

 

Bedrijf X heeft een joint venture met bedrijf Y. Arbeidskracht Z heeft in opdracht van X werkzaamheden verricht bij Y. Z deed dit als onderaannemer van X. Z was ZZP-er en mitsdien niet werkzaam in loondienst voor X of Y.

 

Z overkomt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden een ongeluk als gevolg waarvan zijn been moet worden geamputeerd.

 

Z vordert vervolgens schadevergoeding van X omdat X zeggenschap zou hebben gehad over de werkzaamheden die Z bij Y heeft uitgevoerd. De rechtbank en het Gerechtshof hebben de vorderingen van Z afgewezen. Z gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

 

De Hoge Raad oordeelde dat er een zorgplicht is ex artikel 7:658 lid 4:

 

‘indien de persoon die buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht, voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht’.

 

Volgens de Hoge Raad kunnen ook kleine zelfstandigen een beroep doen op de inlenersaansprakelijkheid, indien de opdrachtgever, zoals in deze zaak, geen voldoende verzekering heeft afgesloten tegen arbeidsongevallen.

 

Conclusie:

Het komt er op neer dat de zorgplicht ook van toepassing kan zijn op ZZP-ers die zijn ingeleend.

 

 

Het verdient aanbeveling om te bezien of u als opdrachtgever voldoende bent verzekerd indien zich een arbeidsongeval mocht voordoen met een ingeleende ZZP-er.