Wijzigingen in Wet Melding Collectief Ontslag per 1 maart 2012

Met ingang van 1 maart 2012 is de gewijzigde Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van kracht geworden.

Collectief ontslag

 

De WMCO regelt dat een ondernemer die het voornemen heeft een flink aantal werknemers te ontslaan dit voornemen tijdig moet melden aan de vakbonden, UWV en de ondernemingsraad.

 

Er is sprake van een collectief ontslag indien de werkgever het voornemen heeft om, binnen een periode van 3 maanden, het dienstverband met 20, of meer, van zijn werknemers te beëindigen. Het moet dan gaan om werknemers die werkzaam zijn binnen 1 werkgebied van het UWV (Nederland is door het UWV ‘opgedeeld’ in een aantal regio’s. Hoe dit werkt is te zien op de site van het UWV: www.uwv.nl.

Nadat de werkgever de melding heeft gedaan ontstaat er een ‘wachttijd’ van 1 maand. Gedurende die maand dient er overleg gevoerd te worden tussen de werkgever en de bonden/ondernemingsraad over de voorgenomen ontslagen. Het doel van de wet is om de vakbonden en de ondernemingsraad in staat te stellen om de belangen van hun leden/collega’s goed te kunnen behartigen. Vaak zal het overleg gaan over het opstellen van een sociaal plan.

 

Voor 1 maart 2012 was de WMCO alleen van toepassing op ontslagen die de werkgever wilde realiseren of middels het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of middels een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Op ontbindingen die door de werkgever en de werknemer in onderling overleg werden geregeld, door het opstellen en ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst/ beëindigingsovereenkomst, was de WMCO niet van toepassing. Met ingang van 1 maart 2012 is de WMCO ook van toepassing op ontslagen die worden gerealiseerd middels het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Dit is een belangrijke wijziging in de WMCO. Daarenboven is nog het volgende gewijzigd:

 

-in de WMCO is nu ook opgenomen dat de kantonrechter zelfstandig zal moeten nagaan of de WMCO al dan niet van toepassing is en of aan de verplichtingen van de WMCO is voldaan;

 

-het volstaat niet meer dat de werkgever enkel heeft gemeld dat er een uitnodiging is tot raadpleging van de bonden/ondernemingsraad. Volgens de WMCO dient de werkgever een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de bonden/ondernemingsraad is geraadpleegd;

 

-als na de beëindiging van het dienstverband blijkt dat niet is voldaan aan de WMCO dan is de opzegging van de arbeidsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst vernietigbaar. Een ontbinding die door de rechter is uitgesproken kan worden aangetast middels een ‘herroepingsprocedure’.