Verplicht meer werken om alimentatie te betalen

Hoe ver moet een kinderalimentatieplichtige gaan om volledig aan zijn onderhoudsverplichtingen te voldoen? Uit rechtspraak blijkt dat er heel veel van de alimentatieplichtige gevergd kan worden.

In deze zaak had het Gerechtshof in hoger beroep bepaald dat van de alimentatieplichtige gevergd kon worden dat hij, naast de fulltime-dienstbetrekking die hij daadwerkelijk vervult, een zeker bedrag uit een nevenbetrekking verwerft.

 

Het uitgangspunt is dat de draagkracht van een alimentatieplichtige moet worden bepaald aan de hand van de middelen die deze daadwerkelijk ter beschikking heeft en de middelen waarover deze redelijkerwijs zou moeten kunnen beschikken. In deze zaak betoogde de alimentatieplichtige dat de redelijkheid zou meebrengen dat niet mag worden gevergd dat hij arbeidsinkomen verwerft in een omvang die uitgaat boven wat geldt voor de “normale” werkweek, zoals die in de Nederlandse samenleving gebruikelijk is.

 

De Hoge Raad overwoog dat het bovenstaande niet zijn algemeenhuid juist is. Hoewel het in de meeste gevallen zo zal zijn dat van een alimentatieplichtige die een volle werkweek besteedt aan het verdienen van inkomen, daarmee datgene inbrengt wat in redelijkheid van hem mag worden verwacht, zullen er zeker gevallen denkbaar zijn waarin van een alimentatieplichtige een grotere inzet mag worden verwacht.

 

In het onderhavige geval was hiervan ook sprake. Van de man mocht volgens de Hoge Raad een hogere inzet verwacht worden. Een fulltime dienstverband hoeft dus niet te betekenen dat de draagkracht enkel en alleen op basis van het inkomen uit dat dienstverband wordt vastgesteld.

 

De gehele uitspraak kunt u hier nalezen.